God fondsledelse

 

Den nye fondslovgivning og Anbefalinger for God Fondsledelse er blevet endeligt vedtaget med effekt fra regnskabsåret 2015. William Demant Fonden har dog allerede på nuværende tidspunkt implementeret ændringerne i årsrapporten for 2014 og vil løbende forholde sig til eventuelle ændringer og gældende praksis.

Bestyrelse og administration
William Demant Fonden ledes af en bestyrelse på fire til seks medlemmer (pt. fire medlemmer) og afholder minimum tre årlige møder. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen på årsmødet, og et bestyrelsesmedlem kan ikke beklæde denne post længere end til udgangen af det år, hvori vedkommende fylder 70 år. Bestyrelsen kan dog, når særlige forhold taler for det, beslutte at udstrække denne aldersgrænse

Kommisorium for nomineringsudvalget kan findes her

Medlemmer af bestyrelsen aflønnes udelukkende med et fast honorar. Menige bestyrelsesmedlemmer modtager et grundhonorar på DKK 150.000 pr. år, næstformanden halvanden gang grundhonoraret og formanden tre gange grundhonoraret pr. år. Samme honorarstruktur gør sig i øvrigt gældende i William Demant Invest A/S, hvor grundhonoraret dog er DKK 200.000. Fonden har ingen direktion, og administrationen varetages af Demant A/S via en management-aftale på ”arms længde”-vilkår.

En detaljeret gennemgang af William Demant Fondens opfyldelse af Anbefalingerne for God Fondsledelse efter følg-eller-forklar-princippet kan findes her:

Anbefalinger for God Fondsledelse 2015

Anbefalinger for God Fondsledelse 2016

Anbefalinger for God Fondsledelse 2017

Anbefalinger for God Fondsledelse 2018

Anbefalinger for God Fondsledelse 2019