God fondsledelse

 

Den nye fondslovgivning og Anbefalinger for God Fondsledelse blev endeligt vedtaget med effekt fra regnskabsåret 2015. William Demant Fonden har dog implementeret ændringerne i årsrapporten allerede for 2014, og man vil løbende forholde sig til eventuelle ændringer og gældende praksis.

Bestyrelse og administration
William Demant Fonden ledes af en bestyrelse på fire til seks medlemmer (pt. fem medlemmer) og afholder minimum tre årlige møder. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen på årsmødet.

Kommissorium for nomineringsudvalget kan findes her

Medlemmer af bestyrelsen aflønnes udelukkende med et fast honorar. Menige bestyrelsesmedlemmer modtager et grundhonorar på DKK 150.000 pr. år, næstformanden halvanden gang grundhonoraret og formanden tre gange grundhonoraret pr. år. Samme honorarstruktur gør sig i øvrigt gældende i William Demant Invest A/S, hvor grundhonoraret dog er DKK 200.000. Fonden har ingen direktion, og administrationen varetages af Demant A/S via en management-aftale på ”arms længde”-vilkår.

En detaljeret gennemgang af William Demant Fondens opfyldelse af Anbefalingerne for God Fondsledelse efter følg-eller-forklar-princippet kan findes her:

Anbefalinger for God Fondsledelse 2017

Anbefalinger for God Fondsledelse 2018

Anbefalinger for God Fondsledelse 2019

Anbefalinger for God Fondsledelse 2020

Anbefalinger for God Fondsledelse 2021